Pegasus Securities

Πολιτική Απορρήτου
image

Πολιτική Απορρήτου

Οι χρήστες οι οποίοι κάνουν χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στο εξής : "ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.") μέσω της ιστοσελίδας της (Website) στο διαδίκτυο (στο εξής : "Website"), συμφωνούν στην χρήση του εν λόγω υλικού, σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους :

.

1. Το σύνολο του περιεχομένου σε αυτό το Website προστατεύεται από Πνευματικά Δικαιώματα τα οποία ανήκουν στην ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Είναι δυνατή η μεταγωγή μέρους ή όλου του υλικού με ηλεκτρονικό τρόπο ("download") ή η εκτύπωση μέρους ή όλου του υλικού, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαγραφεί η ένδειξη περί ιδιοκτησίας Πνευματικών Δικαιωμάτων. Η μεταγωγή μέρους ή όλου του υλικού ή η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή μέρους ή όλου του υλικού δεν επιφέρει την μεταφορά δικαιωμάτων καθ οιονδήποτε τρόπο στον χρήστη που διενεργεί την πράξη αυτή. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταγωγή με ηλεκτρονικό τρόπο, αντιγραφή σε έντυπο μέσο, τροποποίηση, σύνδεση ή άλλη χρήση του Website ή μέρους του υλικού που αυτό περιέχει, για οιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς την ρητή έγγραφη συναίνεση της ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

2. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στο Website παρέχονται μόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης εκείνων που το επισκέπτονται και δεν συνιστούν, σε καμία περίπτωση παροχή επενδυτικών συμβουλών ούτε και προτροπή για αγορά, διακράτηση ή/και πώληση τίτλων.

 

3. Η ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. μεριμνά, στο μέτρο του εφικτού, ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στο Website να είναι τα πλέον πρόσφατα και να διακρίνονται για την ορθότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία και πληρότητά τους. Εν τούτοις, η ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα και απόλυτη αξιοπιστία των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο Website ή άλλων δικτυακών τόπων που συνδέονται με αυτό. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρέχονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΕΠΕΥ μέσω του Website, δίδονται για ενημερωτικούς λόγους και προσωπική χρήση και μόνο, και είναι δυνατόν να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κανένα μέρος του περιεχομένου του Website δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή για την πραγματοποίηση επένδυσης ή την αποχώρηση από τέτοια και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις επαγγελματικές επενδυτικές συμβουλές. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκφράζονται στο Website παρέχονται χωρίς εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή μη.

 

4. Η διασύνδεση του Website με άλλες ιστοσελίδες και η δυνατότητα που παρέχεται στους επισκέπτες του για πρόσβαση σε διασυνδεδεμένες ιστοσελίδες, λαμβάνει χώρα μόνο για τη διευκόλυνση των συγκεκριμένων επισκεπτών. Κατά συνέπεια, η ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, έναντι οποιουδήποτε τρίτου από την αξιοποίηση της δυνατότητας για πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα με την οποία συνδέεται άμεσα ή έμμεσα η δική της ιστοσελίδα ή πολύ περισσότερο, για χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε τέτοιες ιστοσελίδες. 5. Όσον αφορά την αποστολή εντολών από πελάτες της ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών, ισχύουν όσα συμφωνούνται στη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών καθώς και σε κάθε πρόσθετη πράξη και συμβατικό κείμενο έχει συναφθεί ανάμεσα σ αυτήν και στους πελάτες της. Επιπρόσθετα όμως διευκρινίζεται ότι η εντολή πελάτη της ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. που δίδεται μέσω του Website για τη διενέργεια συναλλαγών σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν, δεν υποχρεώνει (άνευ ετέρου) την ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. να την εκτελέσει. Σημειώνεται επίσης ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος παροχής, λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης των εντολών πελατών της που προαναφέρθηκαν, για (ενδεχόμενα) λάθη από παρεμβολές, για (ενδεχόμενες) θετικές ή αποθετικές ζημίες των πελατών της που δημιουργούνται από προβλήματα που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν στο συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας, από την (ενδεχόμενη) μη διαβίβαση ή/και μη εκτέλεση των εντολών τους ή γενικότερα, από τεχνικούς λόγους και, τέλος, για (ενδεχόμενες) παρεμβολές, πλαστοπροσωπίες, σπάσιμο κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνυμάτων.

 

5. Η ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, για οποιαδήποτε (ενδεχόμενη) θετική ή αποθετική ζημία πελατών της που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (ενδ.: υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων κ.ο.κ.) καθώς από τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (ενδ.: ιοί (viruses), απώλεια δεδομένων κ.ο.κ). Ο επενδυτής, εφόσον δίδει εντολές για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω του Website, αναλαμβάνει την ευθύνη τόσο για την επιλογή του συστήματος όσο και για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας τυχόν παρουσιασθεί (ενδ.: καθυστερήσεις στη διαβίβαση ή μη διαβίβαση εντολών, ανακρίβειες, λάθη στις εντολές του κ.ο.κ.) ανεξάρτητα από τους λόγους που το προκάλεσαν.

 

6. Η ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το Website, να προσθέτει, τροποποιεί ή και να αφαιρεί οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ' αυτό, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η από μέρους σας πρόσβαση στο Website επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα και ανενδοίαστα με τους όρους αυτούς.Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Επενδυτικό σας Σύμβουλο.

Αν δεν συνεργάζεστε με την εταιρεία μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 3670700 ή μέσω email στην διεύθυνση customercare@pegasusaxe.gr

Επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες στις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές αγορές σε όλο τον κόσμο!